Εγκατάσταση Apache και MySQL σε Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal).

To how-to αυτό προσανατολίζεται στην εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού και την παραμετροποίηση του ώστε κάποιος να μπορεί να στήσει ένα δοκιμαστικό περιβάλλον Drupal στον προσωπικό του φάκελο. Το προαπαιτούμενο λογισμικό για να τρέξει το Drupal περιλαμβάνει έναν web server (apache) με υποστήριξη php (και php gd για την επεξεργασία εικόνων) καθώς και μια βάση δεδομένων (mysql).
Εγκαθιστούμε τα παραπάνω:


sudo apt-get install apache2 mysql-server php5 php5-mysql php5-gd

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης των απαραίτητων πακέτων θα τρέξει η εφαρμογή παραμετροποίησης της mysql η οποία θα ζητήσει έναν κωδικό διαχειριστή (root password). Σε έναν προσωπικό υπολογιστή, ένας δύσκολος κωδικός είναι αδιάφορος στις περισσότερες περιπτώσεις αλλά σε έναν εξυπηρετητή (server) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γίνει αυτόματη εκκίνηση των υπηρεσιών. Ο apache θα καταχωρηθεί στην λίστα των υπηρεσιών που ξεκινάνε κατά την εκκίνηση. Αν κάποιος σκοπεύει μόνιμα να χρησιμοποιεί τις δύο αυτές υπηρεσίες, μπορεί να κάνει το ίδιο με την mysql.


sudo update-rc.d mysql defaults

Διαφορετικά, αν κάποιος προτιμά να αποδεσμεύσει πόρους μπορεί να διαγράψει τον apache από την εκκίνηση:


sudo update-rc.d -f mysql remove

Για να ελέγξουμε την λειτουργία του apache θα ελέγξουμε στον browser μας την διεύθυνση


http://localhost

Ο apache θα μας πρέπει να μας δείξει μια σελίδα που θα λέει ... It works!

Για να ελεγχθεί η βάση δεδομένων:


mysql -u root -p

Δίνοντας των κωδικό που θέσαμε πριν θα πρέπει να δούμε την κονσόλα διαχείρισης της mysql:


mysql>

Για να μην χρειάζεται να δουλεύουμε στην διαδρομή /var/www του apache, κάτι το οποίο προϋποθέτει δικαιώματα διαχειριστή και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το Drupal ως κανονικός χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το userdir module του apache ώστε να έχουμε τα αρχεία σε δικό μας φάκελο.
Με τις παρακάτω εντολές ενεργοποιούμε το module:


cd /etc/apache2/mods-enabled
sudo ln -s ../mods-available/userdir.conf userdir.conf
sudo ln -s ../mods-available/userdir.load userdir.load

Κάνουμε επανεκκίνηση του apache:


sudo service apache2 restart

Συνεχίζουμε με την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων:


mysqladmin -u root -p create mysite

Αφού δώσουμε κωδικό θα συνδεθούμε στο σύστημα διαχείρισης της βάσης:


mysql -u root -p

Θα δημιουργήσουμε έναν χρήστη για την συγκεκριμένη εγκατάσταση:


CREATE USER 'mysite'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mysite';

Και θα δώσουμε τα δικαιώματα στον χρήστη μας.


GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, LOCK TABLES, CREATE TEMPORARY TABLES ON `mysite`.* TO 'mysite'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mysite';

Για ενεργοποίηση των δικαιωμάτων όσον αφορά την βάση δεδομένων θα πρέπει να τρέξουμε:


FLUSH PRIVILEGES;

Για να βγούμε από την κονσόλα της mysql δίνουμε την εντολή:


exit

Προκειμένου να μπορούνε να εκτελεστούν αρχεία php μέσω του apache στην ζητούμενη διαδρομή του χρήστη, θα πρέπει να προσθέσουμε το παρακάτω μπλοκ:AllowOverride All

στο αρχείο


sudo vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Για παράδειγμα:


1
2 ServerAdmin webmaster@localhost
3
4 DocumentRoot /var/www
5
6 Options FollowSymLinks
7 AllowOverride None
8
9
10 Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
11 AllowOverride None
12 Order allow,deny
13 allow from all
14
15
16
17 AllowOverride All
18

19
20 ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
21
22 AllowOverride None
23 Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
24 Order allow,deny
25 Allow from all
26

Επιπλέον για το module userdir θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την απαγόρευση των απλών χρηστών, κάνοντας το παρακάτω σχόλιο:


11
12
13 #php_admin_value engine Off
14

15

στο αρχείο


sudo vim /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf

Κάνουμε επανεκκίνηση του apache


sudo service apache2 restart

Το περιβάλλον μας είναι έτοιμο για την εγκατάσταση του Drupal.